Általános szerződési feltételek

 Érvényes 2020.október 1. napjától.

A weboldal használatának megkezdése előtt, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi Adatvédelmi tájékoztatót és hatályos Általános Szerződési Feltételeket!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Magva Garden mint szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Az oldalra megérkezve, annak használatával külön elfogadása nélkül is ráutaló magatartással elfogadja a Magva Garden Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját.

 Szolgáltató Adatai: 

 • Név: Szederkényi Máté
 • Székhely és levelezési cím: 2525, Bajna, Őrhegy alja 3. 
 • Email cím: magva@magvagarden.hu

  Alapvető rendelkezések1.1. ​A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

   

  Szerzői jog

  A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

  Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

  A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

  A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

   

  Megvásárolható termékek

   A szerződéskötés tárgyát a megrendelhető pékáruk képzik. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. A termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól.

  A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termék ára Magyar Forintban van feltüntetve.

  A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

  A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

   
  Rendelés menete

  A vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A kiválasztott termékek bele kerülnek a kosárba. A kosár áttekintése után a rendelés véglegesítő oldalon a rendeléshez kapcsolódó adatokat kell kitölteni.A megadott adatoknak a valóságnak megfelelően kell megadni. A megrendelés „Rendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséggel jár.

  Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és megrendelésének a Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

  A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

  A Szolgáltató kizárólag személyes átvételi lehetőséget biztosít, mely után külön díjat nem számol fel. A megrendelő a megvásárolandó termék adatlapján kiválaszthatja az átvétel napját és az átvételi pontok közül a számára kedvezőbb helyszínt.

  A fizetés személyes átvételkor történik.

   

  Elállási jog

  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

   Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, harmadik személy a terméket átveszi.

  Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztónak erre, a megjelölt átvételi napot megelőző 48 órán belül azonban már nincs lehetősége.

  Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: magva@magvagarden.hu

  A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát:

  -Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  -A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

  -Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  -Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  -Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

  Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

   

  Jótállás

  Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállalunk.

   

  Termékszavatosság

  A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint –kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

  Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

  Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

  Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

  Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

  A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

  A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  -a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  -a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  -a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   

  Panaszkezelés

  A megrendelés teljesítésével kapcsolatos esetleges problémákkal kapcsolatban, illetve az utólagos reklamáció vagy panasszal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet a Szolgáltatót elérni:

  magva@magvagarden.hu